Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden particulier Dassen Transport B.V.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DE VOORWAARDEN

1.1.
Onze voorwaarden zijn van toepassing op alle vervoerovereenkomsten en aflevering
van zaken door ons met derden gesloten. Verder zijn deze voorwaarden van toepassing
op alle koop- en verkoopovereenkomsten, alsmede op de levering van zaken, door ons met derden gesloten.
Deze voorwaarden gelden bovendien ten aanzien van de huur – en verhuurovereenkomsten van afzetcontainers door ons met derden gesloten, voor zover de algemene voorwaarden van afzetcontainers niet in een en ander voorzien.

1.2
Ook op mondelinge overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.3
Alle offertes hebben een geldigheidsduur van een maand na datum.

1.4
Voor zover daarin deze voorwaarden niet wordt voorzien, zijn op het vervoer en aflevering van losgestorte zaken met kipwagens c.q containerauto's , de Wet Overeenkomst Wegvervoer (verder te noemen W.O.W.) , alsmede de A.V.C-condities 1950, analoog van toepassing. Op het grensoverschrijdend vervoer is het CMR-Verdrag van toepassing gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Maastricht 14-12-1970 en voor het afzetten van containerbakken leveringsvoorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissement rechtbank te Maastricht 11-07-1973.

ARTIKEL 2 OVEREENKOMSTEN

2.1
Alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten van koop en/of aanneming van werk zijn van kracht zodra beide partijen schriftelijke of mondelinge afspraak zijn overeengekomen. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van personeel binden opdrachtgever niet, voor zover zij niet schriftelijk door het betreffende personeelslid of door de opdrachtgever zijn bevestigd.

Als ondergeschikt personeel wordt door de opdrachtnemer in dit verband beschouwd alle werknemers en medewerkers die zelf geen procuratie hebben.

2.2
Iedere overeenkomst die door of met de opdrachtnemer gesloten is van rechtswege ontbonden, zonder dat daartoe enige nadere opzegging is verricht, met de gehoudenheid van de koper/opdrachtgever geleden schade, kosten en interesten, indien de koper/opdrachtgever:

  1. overlijdt of tot liquidatie van zijn bedrijf of zaken besluit
  2. surseance van betaling bekomt of diens faillissement wordt aangevraagd dan wel uitgesproken
  3. onder curatele worden gesteld
  4. beslag wordt gelegd op zijn roerende en/of onroerende goederen
  5. bij het aangaan van de overeenkomst enige onjuiste of onvolledige opgaven heeft gedaan of enige aan hem bekende omstandigheden heeft verzwegen, voor zo ver die onjuistheden, onvolledigheden of verzwijgingen van dien aard zijn dat de opdrachtgever de overeenkomst niet of niet op dezelfde wijze zou hebben gesloten als opdrachtgever de ware stand van zaken gekend zou hebben.


ARTIKEL 3 KWALITEIT EN OMSCHRIJVING


3.1
De opdrachtnemer verplicht zich voor de uitvoering van de vervoersopdracht gebruik te maken van materieel dat in goede staat van onderhoud verkeert.

3.2
De opdrachtnemer neemt de verplichting op zich om de instructies van de opdrachtgever zoveel mogelijk stipt na te komen. Mocht het door omstandigheden niet mogelijk zijn, wordt de klant hierover geïnformeerd telefonisch of via de e-mail binnen minimaal 12 uur voordat de levering plaats vind.

3.3.
De opdrachtnemer verbindt zicht jegens de koper/opdrachtgever de zaken te leveren conform de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid en tijdstip van levering, als nader in de offerte is aangegeven.


ARTIKEL 4 INGEVAL VAN KOOP/VERKOOP: VERPAKKING, VERZENDING EN LEVERING

4.1
De opdrachtnemer verbindt zich jegens de koper/opdrachtgever de zaken behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. De opdrachtnemer draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

4.2
De zaken zullen door de opdrachtnemer bezorgd worden, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald, of naderhand schriftelijk/mondeling is overeengekomen.

4.3
Transport der zaken komt voor rekening en risico van koper/opdrachtgever. Het transport geschiedt op de wijze zoals door de koper/opdrachtgever is aangegeven. Bij in gebreke blijven van aanwijzingen door koper/opdrachtgever zal verzending door opdrachtnemer naar beste weten en kunnen worden uitgevoerd.

ARTIKEL 5 OPSLAG

Indien, om welke reden dan ook de koper/opdrachtgever niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen terwijl deze gereed zijn voor transport, zal de opdrachtnemer, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper/opdrachtgever de zaken bewaren, beveiligen, en alle redelijke maatregelen treffen om de achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij de koper/opdrachtgever bezorgd zijn.
De koper/opdrachtgever is verplicht aan de opdrachtnemer de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief te voldoen.

ARTIKEL 6 VRACHTPRIJS BIJ VERVOERSOVEREENKOMST

De betalingen kunnen op de onderstaande manieren plaats vinden.

6.1

  1. een vaste prijs
  2. een uur prijs
  3. een prijs per m3 of ton (hierna te noemen akkoordprijs)


6.2
Er zijn verschillende manieren hoe onze producten worden verrekend. Hier zal de klant van tevoren over geïnformeerd worden, dit kan mondeling of schriftelijk gedaan worden.


ARTIKEL 7 EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

7.1
In geval van een koopovereenkomst behoudt de opdrachtnemer zicht het eigendom voor van de geleverde zaken tot de algehele betaling van de koopprijs, alsmede van alle bijkomende kosten, zomede ook van alle nog openstaande vorderingen terzake van eerdere leveringen, die hebben plaatsgehad. Het eigendom van en het risico voor de zaken gaan op de koper/opdrachtgever over bij aflevering.

7.2
Gedurende de tijd dat de zaken nog geen eigendom van de koper/opdrachtgever zijn geworden, is de koper/opdrachtgever niet bevoegd deze zaken te vervreemden, of op enige andere wijze te bezwaren, en is de koper/opdrachtgever gehouden deze zaken als een goed huisvader te beheren.

7.3
Indien er gerede twijfel bij de opdrachtnemer bestaat omtrent de betalingscapaciteiten van de koper/opdrachtgever, is de opdrachtnemer bevoegd de bezorging van de zaken uit te stellen, totdat de koper/opdrachtgever zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de schade die de opdrachtnemer lijdt door deze vertraagde aflevering.

7.4
Opdrachtnemer, of haar gemachtigde, is te allen tijde gerechtigd, binnen te treden in de lokaliteiten waar het geleverde zich bevindt, zolang de koopprijs niet is voldaan. De koper/opdrachtgever verplicht zich hiertoe alle medewerking te verlenen en geeft bij deze opdrachtnemer of haar gemachtigde hiertoe de volmacht.


ARTIKEL 8 TIJDSTIP VAN LEVEREN VAN GEKOCHTE ZAKEN

8.1
Er kan vanuit de klant een voorkeur gegeven worden op welk dagdeel het product geleverd kan worden. We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de wens vanuit de klant. Echter kan het voorkomen dat door omstandigheden we de afspraak dienen te verschuiven. Hier zal de klant dan ook op tijd over geïnformeerd worden, waarin de opdrachtgever zijn toestemming kan geven.

8.2
De opdrachtgever dient bij het online bestellen rekening te houden met 1 werkdag verwerking. Mocht de opdrachtgever hier geen rekening mee gehouden hebben en de bestelling aangevraagd voor de dag erna, dan zijn wij niet verantwoordelijk voor het niet “op tijd" leveren van de bestelling.

8.3
De huur van het geleverde product bedraagt 1 week huur bij de prijs inbegrepen. Hierna volgen extra kosten van € 2,50 exclusief B.T.W. per dag.

ARTIKEL 9 LEVERING BIJ VERVOERSOVEREENKOMST

9.1
De opdrachtnemer verplicht zich de ten vervoer ontvangen zaken op de overeengekomen bestemming af te leveren in de staat waarin hij deze heeft ontvangen. De last om de schade te bewijzen rust op de opdrachtgever.

9.2
De opdrachtgever dient duidelijk aan te geven waar en in welke plaats gelost moet worden. Hiertoe zal de opdrachtgever aan opdrachtnemer bij voorkeur het adres van de bestemming doorgeven, zodat ondubbelzinnig de bestemming vaststaat. Onthoudt opdrachtgever deze informatie is een foute aflevering voor zijn risico.

9.3
De opdrachtgever kan een voorkeur geven waar het product geleverd of opgehaald kan worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een oprit, voortuin, enz. Mocht het echter zijn dat de chauffeur hierin een risico ziet, dan wordt het niet uitgevoerd en zal de chauffeur het op een acceptabele manier uitvoeren. Mochten hier meerkosten bijkomen, dan zijn die kosten voor de opdrachtgever.

9.4
De overeengekomen levering zal qua hoeveelheid overeenstemmen zoals telefonisch of schriftelijk afgesproken.

9.5
Bij het leveren van een container wordt de container geplaats op de acceptabele manier vanuit het oogpunt van de chauffeur, met een eventuele inbreng vanuit de opdrachtgever. Hierna mag de container niet verplaats worden door derden. Mocht de container toch verplaats zijn, zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele extra kosten wat dit met zich meebrengt. Hier is de opdrachtgever zelf voor verantwoordelijk.

9.6
De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het eventueel aanvragen van een vergunning, mocht de levering geplaats worden op gemeente grond.

9.7
Het plaatsen van een container op verzoek van de opdrachtgever op eigen terrein (denk hierbij aan een oprit) is geheel op eigen risico. Mochten hier meerkosten bij komen, zijn die kosten voor de opdrachtgever.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

Onder het begrip overmacht vallen alle vertragingen zijdens de opdrachtnemer die buiten zijn schuld of risicosfeer zijn ontstaan, welke verhinderen dat de opdrachtnemer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

ARTIKEL 11 REGELGEVING IN AFVALSOORTEN

11.1
Bij de bestelling van een afvalcontainer voor het afvoeren van afval, geeft de opdrachtgever van te voren aan welk afvalsoort in de bestelde container terecht komt. Mocht bij het storten van het afval blijken dat de klant zich niet heeft gehouden aan de regels betreft het afvalsoort, worden de extra kosten hiervan verhaald op de opdrachtgever.

11.2
Het afval mag niet hoger komen dan 30cm boven de container uit. Mocht het afval hoger uitkomen, worden de extra kosten hiervan verhaald op de opdrachtgever. Een uitzondering op die regel zijn de schone / verontreinigde puin containers. Deze containers mogen niet boven de rand van de container uitkomen. Mocht het puin toch boven de rand uit komen, worden de extra kosten hiervan verhaald op de opdrachtgever.

ARTIKEL 12 PRIJS EN BETALING

12.1
Onze prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het aanbod geldende kosten, zoals daar zijn: lonen, sociale lasten en materiaalkosten. Veranderen deze, dan behoudt de opdrachtnemer het recht voor, de op de dag van de levering geldende prijzen te berekenen. Terzake van een koopovereenkomst is het transport niet in de koopprijs inbegrepen en zal apart in rekening worden gebracht.

12.2
De koper/opdrachtgever is verplicht de vordering binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.

12.3
De betalings- en overschrijvingskosten , evenals disconto van andere wisselkoersen, komen voor rekening van de koper/opdrachtgever.

12.4
Mocht de betaling niet binnen de 30 dagen betaald zijn, krijgt de opdrachtgever een herinnering gestuurd om alsnog het bedrag binnen 2 weken te voldoen.

12.5
Mocht de opdrachtgever dan alsnog de betaling niet voldaan hebben, worden er incasso kosten in rekening gebracht conform de wet maximering incassokosten bovenop het factuurbedrag. De opdrachtgever dient dit dan te betalen binnen een termijn van 1 week.

12.6
Als de betaling na de factuur, herinnering en aanmaning nog steeds niet is voldaan, wordt de zaak overgenomen door incassobureau DAS. Alle extra kosten hierdoor worden verhaald op de opdrachtgever.


ARTIKEL 13 VERVOERSAANSPRAKELIJKHEID

13.1
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van: schuld of nalatigheid van de opdrachtgever, vervoerde gebrekkige zaken, atomaire calamiteiten en molest. Bovendien erkent de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade, kosten, straffen en verbeurt verklaringen die direct/ indirect het gevolg zijn van de opdracht van opdrachtgever.

13.2
Indien de opdrachtnemer het aangenomen vervoer uitbesteedt aan derden, blijft hij onverminderd aansprakelijk, ongeacht zijn regresrecht op de ondervervoerders.


ARTIKEL 14 BETWISTING.

14.1
Eventuele betwisting van welke aard dan ook (zowel op de levering van zaken, verrichte werkzaamheden, als op de gefactureerde bedragen) dienen binnen 1 week na ontvangst van de zaken of na verrichten van werkzaamheden, of wanneer de betwisting betrekking heeft op de gefactureerde bedragen, binnen een week na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij de opdrachtnemer te worden ingediend onder duidelijke opgave van de feiten waarop de betwisting betrekking heeft. Is deze termijn verstreken is de factuur onherroepelijk geaccepteerd.

14.2
Mocht er schade zijn gebracht aan de producten die gehuurd zijn door de opdrachtgever, dan dient de opdrachtgever dit te vermelden aan de opdrachtnemer binnen een week tijd. Als de opdrachtnemer het gehuurde product weer ophaalt en ziet schade aan het product, dan dient de opdrachtnemer hier binnen een week de opdrachtgever over te informeren. Kosten die hierdoor zijn ontstaan worden verhaalt bij de opdrachtgever.

ARTIKEL 15 ONTBINDING

15.1
Een opdracht vanuit de opdrachtgever kan alleen nog geannuleerd worden voor de 24uur. Mocht het geannuleerd worden binnen de 24 uur, dan zullen de eventueel extra kosten hiervan op de opdrachtgever verhaald worden.

15.2
Elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en koper/opdrachtgever kan zonder rechtelijke tussenkomst en na een schriftelijke verklaring door opdrachtnemer worden ontbonden op het tijdstip, waarop de koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

15.3
Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
De koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor de door de opdrachtnemer geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

15.4
Indien een der partijen de overeenkomst eenzijdig beëindigd heeft de andere partij recht op schadevergoeding voor alle kosten en nadelen welke voortvloeien uit de eenzijdige beëindiging.

15.5
Indien de overeengekomen verkoopprijs binnen drie maanden wordt verhoogt en er is nog niet geleverd, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.